lithica land art

un projecte viu

Seguint les empremtes del picapedrer, es redissenya el paisatge heretat, s’esculpeix pas a pas... com hem fet amb l’escala tallada a la roca

La pedrera és un lloc que neix, creix, mor, és arquitectura viva. Lithica, un projecte que es desenvolupa de manera orgànica en simbiosi amb ella

L. Lara